Vergeet niet om te dromen, te wensen en je de grote vreugden van de kleine dingen in het leven te herinneren.

Buiten is de basis
… De natuur, het buiten zijn, vormt onze basis. We brengen veel tijd door in de buitenlucht daardoor beleven we de seizoenen intens. We aanschouwen, verwonderen, bewegen mee en oogsten. We werken in de moestuin, tuinkas en pluktuin en dagelijks bereiden we samen een warme lunch waarin we onze zintuigen verrassen en nieuwe smaken ontdekken.

Het contact met dieren speelt een grote rol. We leren van en over dieren, de planten, het bos, de Onnerpolder en op het terrein.

We leren ambachten, werken samen met ondernemers die werkzaam zijn in en om de Buitenschool. Een school waar de kinderen leven in het ritme van het jaar en werken vanuit hoofd, hart en handen.

Natuur(lijk) leren
Bij Buitenbasis bewegen we mee met de ontwikkelfase van het kind, bieden daarin een geborgen kader waarin kinderen zich vrij mogen ontwikkelen en vanuit een intrinsieke motivatie mogen spelen en leren. Er is veel vertrouwen, wederzijds respect en verantwoordelijkheid voor de school, elkaar en het onderwijs. Er is ruimte om te ontdekken, waarin de kinderen zelfstandig naar oplossingen kunnen zoeken.

Leren met en van elkaar
Kinderen van verschillende leeftijden zitten bij Buitenbasis in dezelfde groep. Ieder kind is uniek, waardoor ze veel van elkaar kunnen leren en samenwerken; naar binnen keren in het spel met de jongste kinderen of je optrekken, laten inspireren door de oudsten.

Doordat de jongsten begin van de middag opgehaald worden is er ‘s middags ruimte om het contact naar buiten meer aan te gaan; de samenwerking met lokale ondernemers, meedoen in het restaurant, timmeren, een excursie of bijvoorbeeld tuinieren.

Kleuteronderwijs
Kleuters leren door spel en beweging, vooral met de zintuigen. De fysieke zintuigen worden in de natuur volop geprikkeld; tastzin, de levenszin, bewegingszin en evenwichtszin. Met zand en water spelen, klimmen, klauteren, graan malen en broodjes maken.
Kleuters leren door nabootsing. Nabootsing van de volwassene maar ook van de andere kinderen. Gedurende de dag kunnen de kinderen tijdens het spel, verhalen, vingerspelletjes, liedjes en muziek nabootsen en herhalen. De vaste opbouw van de dag zorgt voor ritme en regelmaat, waarbij rekening wordt gehouden met in- en uitademen. We volgen het ritme van het jaar en beleven de seizoenen intens door veel buiten te zijn en middels het vierenvan de jaarfeesten.

Periodeonderwijs
Vanaf de eerste klas krijgen de kinderen periodeonderwijs. Gedurende een periode van drie tot vier weken besteden we aandacht aan een bepaald vak. Zo wordt een sterke binding met het vak gecreëerd waarbij het kind de stof gedurende de nacht kan laten bezinken om het vervolgens kunstzinnig te verwerken. In de 1e klas begint het periodeonderwijs met de vakken rekenen, taal en heemkunde. In de jaren die erop volgen komen er per klas een aantal vakken bij, zoals ambachten, dierkunde, aardrijkskunde, Engels en geschiedenis.

Rekenen en taal
We oefenen wekelijks een aantal uur voor rekenen en taal. Daarin wordt de stof die in de periodes is aangeboden geoefend en eigen gemaakt. Daarnaast zit het rekenen en taal verweven in het ritme van de dag en het periodeonderwijs.

Dagelijkse werkzaamheden
Naast het spelen, periodeonderwijs, rekenen, taal, vormtekenen, schilderen, handvaardigheid en handenarbeid zijn er vaste dagelijkse taken waar de kinderen in meebewegen en ook een gepaste verantwoordelijkheid leren hebben zoals opruimen, schoonmaken, dierverzorging, eitjes rapen, snoeien, koken en moestuinieren.

In- en uitademing activiteiten
We zorgen continu voor een afwisseling tussen in- en uitademing van activiteiten; een balans tussen structuur en vrijheid. Op avontuur, bouwen en in de bomen klimmen versus middagrust, bij de dieren zijn, sprookjes en kindermeditaties.

Onderwijs op maat
Door het veelzijdige aanbod, de natuurlijke omgeving en de vele contactmomenten krijgen we veel informatie over de kinderen. In het aanbieden van onderwijs kijken we naar het  kind zelf; het kind staat centraal, niet de leerstof. Bij Buitenbasis bieden wij de kinderen passend onderwijs.

Volgen van ontwikkeling
Als particuliere school zijn we niet verplicht om te toetsen en dit zullen we ook niet doen. Wel stellen we regelmatig vast waar kinderen zich bevinden in hun ontwikkeling o.a. door ieders eigen portfolio en de gesprekken. In een portfolio gaan we samen (op een eigen artistieke manier) verslag doen van hetgeen het kind heeft geleerd en welke doelen het nog mag behalen. Aan het einde van het jaar maken wij een getuigschrift waar de ontwikkeling van het gehele kind dat jaar beschreven staat. Ieder kind ontvangt dan een spreuk, in deze spreuk vatten we samen welke ontwikkelingen we het kind het komende jaar wensen.

Ook als particuliere school moeten we aan kwaliteitseisen voldoen en is het van belang dat we de leerlingen in acht jaar door de belangrijkste kerndoelen leiden. De kerndoelen behalen zullen het gevolg zijn van het totale onderwijs wat we aanbieden: leren met hoofd, hart en handen. We kijken naar het kind, wat aansluit bij het kind zijn unieke natuurlijke manier van leren met handvaten welke aansluiten bij onze visie. Soms blijkt het voor een kind te hoog gegrepen om alle kerndoelen eigen te maken. Soms is het nodig om te verbreden en meer uitdaging te bieden. In beide gevallen kijken we naar een goed individueel aanbod. We bieden een rijke leeromgeving en vinden het belangrijk dat kinderen eigenaar zijn van hun leerproces. Bij het leren maken we gebruik van zorgvuldig samengestelde methodieken, daarnaast kunnen de kinderen van diverse leermethoden en materialen gebruik maken.

Onderwijs maak je samen
Onderwijs maak je samen, daarom werken we met meerdere begeleiders vanuit verschillende invalshoeken. We vinden oudercontact, participatie en contact met de omgeving belangrijk. Middels jaarfeesten en verschillende andere activiteiten laten we hen meevieren en meebeleven. Daarnaast is er ruimte om expertise van ouders en/ of ondernemers uit omgeving in te brengen in ons onderwijs.